5e Jaarcongres Huiselijk Geweld

22 november 2018

Locatie: ReeHorst, Ede
Prijs: € 295,00
Een miljoen mensen in Nederland wordt jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Geweld in de privésfeer – of geweld in afhankelijkheidsrelaties – kent allerlei variaties. Denk aan: partnergeweld, kindermishandeling, kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders, kinderen die hun ouders mishandelen, mantelzorgers wiens zorg ontspoort, jongeren die te maken hebben met beperkte vrijheden om de familie-eer te waarborgen, verkeringsgeweld en grensoverschrijdingen via internet.

Huiselijk geweld is een complex vraagstuk, voor zowel de betrokkenen zelf als de betrokken professional. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zorgt door de decentralisaties, voortschrijdende inzichten en andere manieren van werken bovendien voor heftige debatten en veel dynamiek in de sector. Ook de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten schudt de aanpak van geweld in huiselijke kring flink op.

Het aantal meldingen neemt ieder jaar toe en het tragische is dat er daarbij sprake is van een hoog percentage hermeldingen: zo'n 40% van het totaal. Hoewel huiselijk geweld de laatste jaren flink in de aandacht is, is er geen sprake van verbetering.

Bekend is dat bij kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld gemiddeld elf (!) risicofactoren aanwezig zijn voor kindermishandeling. Veelal is er naast huiselijk geweld ook sprake van andere vormen van kindermishandeling, zoals verwaarlozing of lichamelijke mishandeling. Deze kinderen hebben sterk verhoogde kansen om (opnieuw) slachtoffer te worden van kindermishandeling of om, later als volwassene, zelf pleger of slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Het doorbreken van deze cirkel van geweld is dus van groot belang.

Doelgroep:
Professionals in de gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs
Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligheidshuizen, reclassering
Hulpverlening in brede zin: jeugdzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, GGZ, medische centra


EARLY BIRD
Inschrijven voor deze dag is al mogelijk! Doet u dit voor 17 oktober 2018 dan ontvangt u 10% EARLY BIRD korting en betaalt u €265,50 (excl. btw) voor uw deelname!

Informatie:
Meer informatie en het programma kunt u binnenkort vinden op de congreswebsite www.huiselijkgeweldcongres.nl


Deelcongressen/Workshops:
1. Weerbaar bij huiselijk geweld

1. Weerbaar bij huiselijk geweld

Drs Berendineke Steenbergen MBA, Partner Pons Academie Van oudsher is weerbaarheid een thema in de preventie en aanpak van huiselijk geweld. De allereerste weerbaarheidstrainingen, in de jaren ’80 van de vorige eeuw werden aan vrouwen in de vrouwenopvang gegeven. Nog altijd worden er veel weerbaarheidstrainingen gegeven aan slachtoffers én daders – hoewel dat natuurlijk op een andere manier gebeurd dan toen. Weerbaar zijn betekent dat je voor jezelf opkomt voor jezelf én de ander. Werken aan de vergroting van weerbaarheid betekent ondersteunen in de vergroting van eigenwaarde en daarnaast aandacht besteden aan de vergroting van vaardigheden en gedragsalternatieven. Denk aan het luisteren naar je eigen gevoel. Het stellen van grenzen, het vragen om hulp of het herkennen van de intenties van een ander. Meer hierover in deze deelsessie!

2. Systeemgericht werken bij partnergeweld: afwegingen en praktijk

2. Systeemgericht werken bij partnergeweld: afwegingen en praktijk

Nico van Oosten, senior adviseur huiselijk en seksueel geweld bij Movisie In veel documenten staat systeemgericht werken omschreven als dé manier van werken bij partnergeweld. Toch is dit niet altijd de beste strategie. Aan de hand van een tweetal casus wordt besproken wanneer een systeemgerichte aanpak zinvol is en wanneer niet. Op de casus waarbij het zinvol is om systeemgericht te werken wordt doorgegaan in de vorm van een interactief overleg. Hierbij worden de stappen van de wet Meldcode gevolgd en wordt duidelijk welke interventies kunnen leiden tot stoppen van de gewelddadige interacties en toename van veiligheid in het gezin.

3. “Blauwe ogen bij een brandend huis”

3. “Blauwe ogen bij een brandend huis”

Eltjo Lenting is vm landelijk beleid coördinator Huiselijk Geweld en de Politietaak en houdt zich binnen de Nationale politie bezig met vraagstukken binnen het sociale domein. Een slachtoffer van huiselijk geweld vergeleek haar situatie ooit met “leven in een brandend huis”,.Elk dag brandt de vlam, soms op laag dan weer hoog. Maar altijd is er de hitte van onveiligheid. Jaarlijks registreert de politie ruim 95.000 incidenten Huiselijk Geweld. In bijna 70% is het huiselijk Geweld gericht op partners of ex-partners. In ongeveer 50% van de incidenten zijn ook kinderen betrokken. Wat doet de politie als zij kennis neemt van Huiselijk Geweld? Wordt elke pleger direct aangehouden ? Hoe zit het met het huisverbod. Wat gebeurt er met de kinderen ? Met wie werkt de politie samen? In deze deelsessie wordt op al deze en ook uw vragen ingegaan. Ook benieuwd naar de “ blauwe ogen bij een brandend huis “?

4. Daders en slachtoffers van partnergeweld – diagnostiek en behandeling in de ambulante forensische psychiatrie.

4. Daders en slachtoffers van partnergeweld – diagnostiek en behandeling in de ambulante forensische psychiatrie.

Hanneke Schepers, GZ-psycholoog de Waag / onderdeel van DFZS (De Forensische Zorg Specialisten) In deze presentatie wordt uitgelegd hoe partnergeweld benaderd wordt binnen de zorglijn huiselijk geweld (HG) van de Waag. Daarbij wordt ingegaan op de diversiteit van de problematiek van de plegers, maar ook op de problematiek van de slachtoffers en de interactie tussen plegers en slachtoffers. Er zijn verschillende vormen van partnergeweld, deze zullen nader worden besproken. Daarbij is het onderscheid tussen ‘pleger’ en ‘slachtoffer’ niet altijd makkelijk te maken. Tenslotte wordt ingegaan op verschillende behandelvormen, waarbij het uitgangspunt altijd is dat de veiligheid moet toenemen.

5. “Ins en Outs” bij Eer-gerelateerd Geweld”

5. “Ins en Outs” bij Eer-gerelateerd Geweld”

Cecilia Pérez Yáñez, Zorg coördinator Meldpunt Eergerelateerd Geweld, BlijfGroep Farangis Dawoody, Zorg coördinator Meldpunt Eergerelateerd Geweld, BlijfGroep Eer-gerelateerd geweld is een complex probleem wat niet altijd even makkelijk te herkennen is. Er zijn vaak meerdere personen bij betrokken. Vanwege de angst en schaamte die bij de slachtoffers speelt om met hun verhaal naar buiten te komen, is het van groot belang dat de mensen adequaat met het verhaal van een slachtoffer omgaan. Als deze uiteindelijk de moed heeft verzameld om dit te melden. Een goedbedoelde, maar verkeerde aanpak kan het slachtoffer extra in gevaar brengen. Het is van groot belang om te investeren in de kennis over en de aanpak van eer gerelateerd geweld.

6. Ga jij ‘over de streep’ met jouw dilemma’s in het handelen bij vermoedens van kindermishandeling?

6. Ga jij ‘over de streep’ met jouw dilemma’s in het handelen bij vermoedens van kindermishandeling?

Naomi Dessaur, eigenaar, trainer en oprichter van Dessaur Trainingen Wanneer professionals vermoedens hebben van huiselijk geweld, spelen er verschillende factoren mee die van invloed zijn op het signaleren, het bespreekbaar maken en het handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld. Zo spelen de eigen normen en waarden, socialisatie, culturele achtergrond, mogelijke ervaringsdeskundigheid, persoonlijke weerstanden, organisatorische dilemma’s en de eigen en professionele attitude allemaal mee. In deze interactieve en prikkelende workshop onderzoeken we deze dilemma's in het handelen door letterlijk 'over de streep' te gaan.

7. Innovatieprojecten Moviera: Take a break, Moviera in de Wijk, Ervaringsdeskundigheid

7. Innovatieprojecten Moviera: Take a break, Moviera in de Wijk, Ervaringsdeskundigheid

Jenny Modders (Trajectbegeleider innovatieteam en onderzoeker) Ellen Vermeulen (Ervaringsdeskundige Innovatieteam) Annemoon van Noorden (onderzoeker & coördinator projecten Ervaringsdeskundigheid) De aanpak van huiselijk geweld is continu in ontwikkeling. Moviera heeft drie innovatie projecten in Utrecht, Take a Break en Moviera in de wijk en Ervaringsdeskundigheid. Moviera is koploper met de ontwikkeling van Ervaringsdeskundigheid bij huiselijk geweld. De keten is voornamelijk risico gestuurd. In deze projecten focussen we op herstel na geweld, en onderzoeken we ook wat werkelijk nodig is voor herstel. Het gaat om de mens en het systeem achter het huiselijk geweld. In de innovatieprojecten gebruiken we de vrije ruimte om het proces in gezinnen te volgen en maatwerk te leveren. Deze kennis en know how die we hier in opdoen is tevens de onderbouwing voor onze methodiekontwikkeling. Ervaringsdeskundigheid levert een belangrijke sleutel in dit onderzoek en de analyse van gezinnen. Om te komen tot duurzaam stoppen van geweld is het nodig om risico's te beheersen én herstelgericht te werken. In deze workshop zetten we een stap in het verbinden van deze twee belangrijke pijlers.

8. Feitenonderzoek bij vermoedens van kindermishandeling: het NICHD interview protocol

8. Feitenonderzoek bij vermoedens van kindermishandeling: het NICHD interview protocol

prof. dr. Corine de Ruiter, hoogleraar Forensische psychologie Feitenonderzoek bij vermoedens van kindermishandeling is belangrijk, maar hoe kom je zo goed mogelijk te weten wat een kind heeft meegemaakt? Kinderen zijn extra kwetsbaar tijdens interviews, bijvoorbeeld omdat zij degene die hen mishandeld heeft willen beschermen. Hun verklaringen zijn soms onvolledig omdat zij onder druk staan om zaken te verzwijgen. Ook door suggestieve vragen kunnen kinderen verklaringen afgeven die niet stroken met wat ze hebben meegemaakt. In deze deelsessie worden de do's en don'ts bij het interviewen van kinderen die mogelijk mishandeld zijn, doorgenomen. Ook worden korte fragmenten van het NICHD interview protocol getoond, om te illustreren hoe een op de feiten gericht gesprek het beste gedaan kan worden. Het NICHD interview is bruikbaar bij alle vormen van kindermishandeling, dus ook in gevallen van verwaarlozing en conflictscheiding/getuige zijn van geweld.

9. ‘Hermeldingen Huiselijk Geweld in relatie tot MDA++

9. ‘Hermeldingen Huiselijk Geweld in relatie tot MDA++

Rolien Tolsma, hoofd staf Regiecentrum en voorzitter MDA++ team Anneke Jelsma, adviseur MDA++ aanpak Friesland In situaties van huiselijk geweld is het een feit dat er een hoog percentage recidive is. Politie meldingen huiselijk geweld komen bij Veilig Thuis binnen. Veilig Thuis registreert al deze meldingen en beoordeelt welke vervolgstappen er nodig zijn. De grootste uitdaging is om de cirkel van geweld te doorbreken. Feitelijk gezien betekent dit dat het aantal hermeldingen omlaag zal moeten. Veilig Thuis Friesland heeft onderzoek gedaan naar de hermeldingen Huiselijk Geweld in 2016 en 2017. De resultaten zijn confronterend. Graag delen we met u de resultaten van dit onderzoek. In Friesland is sinds 2012 een MDA++ aanpak. In deze MDA zaken is zichtbaar dat het aantal hermeldingen significant lager is. Wat zijn onze succesfactoren, wat geven betrokkenen ons terug en waar hebben we nog veel in te winnen? Graag gaan we hierover met u in gesprek.

10. Wat te doen, wat te laten bij seksueel geweld

10. Wat te doen, wat te laten bij seksueel geweld

Jeroen Hindriks directeur, trainer & seksuoloog bij FABRIEK69 Christel van der Horst, mede eigenaar & trainer bij FABRIEK69 Krijg kennis over signaleren en hoe te handelen bij (vermoedens van) seksuele grensoverschrijdingen en seksueel geweld. Wat wij in de praktijk van veel professionals horen is dat zij het lastig vinden hoe ze moeten handelen bij (vermoedens van) seksuele grensoverschrijdingen en seksueel geweld. Je leert tijdens deze training hoe je over dit onderwerp in gesprek kunt gaan, wat de signalen zijn, waarin jij het verschil kunt maken als professional binnen zorg/welzijn/onderwijs en wat je als professional wel en niet na (vermoeden) van seksueel geweld moet doen. Dit komt allemaal aan de orde komen binnen een interactieve sessie over wat te doen en wat te laten bij seksueel geweld.

11. Ouderen, een vergeten doelgroep

11. Ouderen, een vergeten doelgroep

Mw. D. de Grave, preventiemedewerker, Kadera aanpak huiselijk geweld Naar schatting zijn 200.000 ouderen slachtoffer van een vorm van ouderenmishandeling. De verwachting is dat het aantal slachtoffers zal toenemen, door het stijgend aantal zorgafhankelijke ouderen en vanwege de vergrijzing. Bij ouderenmishandeling is er een persoonlijke of professionele relatie tussen het slachtoffer en de pleger. Ouderenmishandeling kan opzettelijke mishandeling betreffen, waarbij de pleger handelt uit financieel gewin, desinteresse of wraak. Er kan echter ook sprake zijn van ontspoorde zorg waarbij de mishandeling niet opzettelijk ontstaat, maar een gevolg is van onwetendheid of overbelasting van de (mantel)zorgverlener. In deze deelsessie wordt uitgebreid stilgestaan bij dit doorgaans zo onderbelichte, maar belangrijke thema.

12. Herhaald geweld in intieme relaties en alertheid op coercive control

12. Herhaald geweld in intieme relaties en alertheid op coercive control

Dr. Sietske Dijkstra, expert huiselijk geweld. Bij herhaald geweld in intieme relaties die soms uitmondt in een vlucht naar de vrouwenopvang of een complexe scheiding, zien professionals (ex)partnergeweld dikwijls over het hoofd. De belaagde partner noch de kinderen krijgen dan de gespecialiseerde ondersteuning en bescherming om te kunnen herstellen maar blijven gevangen in een carrousel van rechtszaken of hulp die niet helpt. Er is specifieke hulp nodig bij het doorbreken van dit geweldspatroon, een betere analyse van de aard van het geweld en onderzoek naar geweldspatronen. https://www.rinogroep.nl/interview/331/meer-zicht-op-geweldspatronen-verbetert-de-hulp-bij-complexe-scheidingen.html In de deelsessie gaan we in op verschillende geweldspatronen, in het bijzonder de dwingende controle met de vraag hoe we dit gedrag (intimidatie, beschuldiging, manipulatie) eerder kunnen herkennen en benoemen. We letten op de interactie en het verbale en non-verbale gedrag en maken en reflecteren aan de hand van film op helpende vragen en inbedding in de organisatie.