Congresprogramma over signalering, diagnostiek en behandeling van trauma
Communicatie gaat om begrijpen en begrepen worden. De manier waarop een persoon communiceert is altijd een mix van de specifieke individuele kenmerken van die persoon in combinatie met de culturele kenmerken van de maatschappelijke groep waar de persoon toe behoort (nationaliteit, klasse, religie etc.).
De (sociale) professional in justitieel kader zal zijn/haar kennis van gespreks- en communicatietechnieken daarom moeten aanvullen met kennis van enkele van de voornaamste culturele invloeden op de communicatie.
Bijeenkomst voor professionals die de belangen van ouders behartigen en met hen in gesprek gaan, met het ouderperspectief als uitgangspunt.
Het complete programma

7e Kenniscongres Stoornissen

11 december 2018

Locatie: ReeHorst, Ede
Prijs: € 295,00
Het woord stoornissen wordt steeds vaker een besmet begrip. Het wordt geassocieerd met etiketteren van bijvoorbeeld kinderen en jongeren om hen in een DSM-hokje te kunnen plaatsen. Handig voor behandelaars, maar stigmatiserend en hinderend voor de betrokken jongeren zelf.

Natuurlijk zijn sommige kinderen en jongeren druk, opstandig, depressief of hebben moeite met verwerking van informatie. Dit dient niet te worden genegeerd, alleen preciezer en/of anders te worden bejegend. Het Kenniscongres Stoornissen, dat voor de zevende keer plaatsvindt, werkt vanuit het idee dat het begrip ‘normaal’ veel breder is dan in het dagelijkse professionele leven van diagnostici, behandelaars, sociaal werkers of onderwijzers wordt gehanteerd. Een goed voorbeeld is dat een druk kind meestal niet het etiket ADHD verdient en een sombere gedachte niet automatisch betekent dat iemand depressief is.

Doelgroep:
Professionals die werkzaam zijn als: Intern begeleider, docent, remedial teacher, mentor, zorgcoördinator onderwijs, (school) maatschappelijk werker, jeugdhulpverlener, jeugdarts, GGD-arts, (kinder- en jeugd) psychiater, SPV-er, therapeut, GZ-psycholoog, (kinder- en jeugd) psycholoog, orthopedagoog, eerstelijnspsycholoog, logopedist en ergotherapeut.

EARLY BIRD
Inschrijven voor deze dag is al mogelijk! Doet u dit voor 1 oktober 2018 dan ontvangt u 10% EARLY BIRD korting en betaalt u €265,50 (excl. btw) voor uw deelname! Snelle beslissers krijgen uiteraard later de mogelijkheid om voorkeuren voor deelsessies op te geven.

Informatie:
Meer informatie en het programma kunt u binnenkort vinden op de congreswebsite www.kenniscongres.nl


Deelcongressen/Workshops:
1. Angst is als een gevangenis

1. Angst is als een gevangenis

Angela Apon, Master SEN en Gedragsdeskundige. Als leerkracht heb je een essentiële rol in de ontwikkeling van een kind. In de eerste plaats geef je het kind onderwijs en leer je het lezen, schrijven, rekenen, enz. Maar wat nu als een leerling angsten heeft die hem/haar het leerproces in de weg zitten? Lukt het je dan nog om ook deze leerling onderwijs te geven? Tijdens deze presentatie leren we vanuit een stukje theoretisch kader wat de achtergrond is van een angststoornis en welke verschillende vormen er van angststoornissen zijn. Vanuit voorbeelden en beeldmateriaal verzamelen we praktische tips en ideeën om “morgen” in de klas toe te passen. Ook psycho-educatie en klassenvoorlichting over angststoornissen, waar jij als leerkracht een belangrijke rol in speelt, komen hierbij aan de orde.

2. Boosheidcontrole

2. Boosheidcontrole

Marien Lokerse, boosheidscontrole trainer voor het regionaal trainingscentrum (bij CJG Den Bosch) Te snel, te heftig of te lang boos...Het lijkt wel of dit gedrag vaker voorkomt dan voorheen. In deze interactieve deelsessie gaat de spreker in op mogelijke oorzaken maar vooral zal het gaan over wat de leerkracht/opvoeder kan doen. Welk gedrag is handig om boosheid (en ander lastig gedrag) te voorkomen en welke effectieve methoden zijn er om de boze leerling weer de controle te geven. In deze deelsessie krijgt u concrete, direct toepasbare tips (of huiswerk..)om de volgende dag mee aan de slag te gaan.

3. Stigma-vrij opgroeien: hoe draag jij daaraan bij?

3. Stigma-vrij opgroeien: hoe draag jij daaraan bij?

Samen Sterk zonder Stigma In hoeverre krijgen kinderen te maken met stigma? Een groot deel van de kinderen die psychisch kwetsbaar zijn krijgt een negatief label, wat hun ontwikkeling en herstel belemmert. Om dit te voorkomen is het van belang actief te werken aan een sfeer van openheid en begrip binnen het onderwijs en de ggz. In deze deelsessie kijken we naar de betekenis en de effecten van stigma. We gaan in gesprek over uw eigen rol en we verkennen hoe jeugdzorg en onderwijs samen kunnen zorgen dat kinderen stigmavrij opgroeien.

4. En hoe classificeren we vroegkinderlijk trauma?

4. En hoe classificeren we vroegkinderlijk trauma?

drs. Marina Reijns, klinisch psycholoog/psychotherapeut en inhoudelijk directeur Fier Het herkennen van de problematiek ten gevolge van mishandeling in de vroege kindertijd en vroegkinderlijk trauma is onvoldoende geborgd in de DSM 5, de richtlijnen en zorgstandaarden. De zorgprogrammering in de kinder- en jeugd psychiatrie werkt daar ook niet aan mee. Wat wordt er gemist? En wat kan er anders?

5. COMTEXT: de communicatieve context van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

5. COMTEXT: de communicatieve context van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

dr. Brigitta Keij, senior onderzoeker, Koninklijke Auris Groep dr. Iris Duinmeijer, senior onderzoeker, Koninklijke Auris Groep In de behandeling van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt vaak ook aandacht besteed aan wat de communicatieve context, bijvoorbeeld ouders/verzorgers en medewerkers in de kinderopvang, kan doen om de taalontwikkeling te stimuleren. COMTEXT is een vragenlijst om communicatief gedrag van de context van kinderen met TOS in kaart te brengen en veranderingen in dat gedrag te meten. In deze presentatie komen belangrijke principes in de taalstimulering van het jonge kind aan bod en wordt geschetst hoe de vragenlijst tot stand is gekomen.

6. Over de zin en onzin van reïficeren (deze deelsessie vindt alleen in de 2e ronde plaats)

6. Over de zin en onzin van reïficeren (deze deelsessie vindt alleen in de 2e ronde plaats)

Trudy Dehue, emeritus hoogleraar Universiteit Groningen, Wetenschapsfilosoof en wetenschapssocioloog In een deelsessie kunt u samen met professor Trudy Dehue het begrip 'reïficeren' uit haar plenaire lezing verder exploreren. Zij verzoekt de deelnemers vriendelijk tevoren op internet het artikel van Arthur Eaton over 'verwarde personen' te lezen (uit de Groene Amsterdammer van 7 maart 2018). In interactief overleg gebruiken we ook dit voorbeeld om meer grip te krijgen op het verdinglijken van definities ('reïficeren' dus) dat Trudy Dehue in haar lezing bespreekt. Is deze gewoonte wel altijd te vermijden? Wat vinden we van de gevolgen ervan?

7. Seksueel opvallend gedrag, signaal of stoornis? Spring in de wereld van het kind /de jongere en begrijp er meer van.

7. Seksueel opvallend gedrag, signaal of stoornis? Spring in de wereld van het kind /de jongere en begrijp er meer van.

Harriet Hofstede (uitgenodigd)

8. Zelfregulatie: persoonlijke diagnostiek, training en onderzoek.

8. Zelfregulatie: persoonlijke diagnostiek, training en onderzoek.

drs. Esther L. ten Brink, psychotherapeute / GZ-psycholoog, werkzaam bij j-GGZ Fortagroep en j-GGZ Praktijk Zelfregulatie Oudewater. dr. Albert J.G.B. Ponsioen, klinisch neuropsycholoog, werkzaam bij j-GGZ Praktijk Zelfregulatie Oudewater en het Landelijk Kenniscentrum LVB in Utrecht. Bij veel kinderen met een DSM classificatie is er sprake van onderliggende executieve functieproblemen. Aan de hand van casuïstiek laten we zien hoe deze functies, nodig voor succesvolle zelfregulatie, in kaart kunnen worden gebracht. Motivatie voor behandeling begint met psycho- educatie, waarbij individuele profielen gelegd worden naast neuropsychologische modellen en vertaald worden in heldere plaatjes. Bij de behandeling ligt de focus op datgene wat een kind wél nodig heeft van zijn omgeving om succesvol te zijn, het compenseren van zwakke kanten en het trainen vaardigheden en onderliggende executieve functies. Met op maat gesneden klachtenlijstjes (Daily reportscales) wordt de behandeling geëvalueerd en bijgesteld. De deelnemers worden uitgenodigd zelf een trainingsprogramma vorm te geven.

9. Vroegsignalering, afwachten of actie?

9. Vroegsignalering, afwachten of actie?

Michiel Noordzij, Kinder- en Jeugdpsychiater, YOEP Onderwijs en Zorg Vroegsignalering is een vorm van preventie. Preventie is een essentieel onderdeel van de transitie jeugdzorg, maar door de forse belasting van deze transitie hebben we het er te druk voor. In deze deelsessie wordt besproken dat preventie de druk juist vermindert en dat vroegsignalering zonder veel belasting op school kan gebeuren. Het FunctioneringsProfiel kan daar een belangrijke rol bij spelen. Het maakt ons handelingsvaardig en zo wordt preventie geen ver transformatiedoel, maar een dichtbije actie.

10. Gameverslaving wellicht erkend als psychische stoornis?

10. Gameverslaving wellicht erkend als psychische stoornis?

(deze deelsessie vindt alleen in de 2e ronde plaats) Dr. Jeroen Lemmens, gedragswetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam