7e Kenniscongres Stoornissen

11 december 2018

Adresgegevens
Vul in het bovenstaande veld uw email ter controle opnieuw in.
Deelsessies

Selecteer uw keuze(s) indien u wenst deel te nemen aan een deelcongres of workshop:

Eerste deelsessie ronde:

Tweede deelsessie ronde:


Voor het geval dat bovenstaande sessies reeds volgeboekt zijn of in dezelfde ronde vallen, kunt u hier alternatieven opgeven:

Eerste deelsessie ronde:

Tweede deelsessie ronde:


Factuurgegevens


U kunt hieronder een factuuradres invullen indien deze afwijkt van bovenstaand adres.
Let op: Indien uw werkgever het congres betaalt; vraag alstublieft het juiste factuuradres en eventuele kostenplaats of referentie op bij de administratie van uw organisatie.


Wilt u de factuur ook op een ander e-mailadres (bijvoorbeeld afdeling crediteuren@ of facturen@) ontvangen? Vul dan hieronder het e-mailadres in.

Aanvullend - korting Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dient u dit bij aanmelding zelf aan te vinken en/of de kortingscode in te voeren. De voorwaarde voor meerpersoonskorting is dat het factuuradres voor alle deelnemers van de organisatie/instelling gelijk is. Ten behoeve van studentenkorting ontvangen wij graag binnen een week een goed leesbare scan/kopie van uw studentenpas op office@logacom.nl.
Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.


Ik wens gebruik te maken van de volgende kortingsregeling:

Indien u over een kortingscode of abonneenummer beschikt, dan kunt u het hier invullen. Bij gebruik van abonneekorting is vermelden van abonneenummer verplicht, zonder abonneenummer wordt de korting niet verwerkt.


Aanvullend - accreditatie

Wilt u gebruikmaken van accreditatie? Vul dan hier uw gegevens in zodat wij uw presentie kunnen verwerken indien accredtiatie is aangevraagd (niet voor alle bijeenkomsten wordt accreditatie aangevraagd, raadpleeg de website van het congres voor meer informatie).


Eventuele aanvullende opmerkingen of informatie (zoals medische dieetwensen):Wilt u nog iemand aanmelden klik dan op Volgende Aanmelding.

Om uw aanmelding(en) te voltooien, klik op de Aanmelden knop.

Deelcongressen/Workshops:
1. Angst is als een gevangenis

1. Angst is als een gevangenis

Angela Apon, Master SEN en Gedragsdeskundige. Als leerkracht heb je een essentiële rol in de ontwikkeling van een kind. In de eerste plaats geef je het kind onderwijs en leer je het lezen, schrijven, rekenen, enz. Maar wat nu als een leerling angsten heeft die hem/haar het leerproces in de weg zitten? Lukt het je dan nog om ook deze leerling onderwijs te geven? Tijdens deze presentatie leren we vanuit een stukje theoretisch kader wat de achtergrond is van een angststoornis en welke verschillende vormen er van angststoornissen zijn. Vanuit voorbeelden en beeldmateriaal verzamelen we praktische tips en ideeën om “morgen” in de klas toe te passen. Ook psycho-educatie en klassenvoorlichting over angststoornissen, waar jij als leerkracht een belangrijke rol in speelt, komen hierbij aan de orde.

2. Boosheidcontrole

2. Boosheidcontrole

Marien Lokerse, boosheidscontrole trainer voor het regionaal trainingscentrum (bij CJG Den Bosch) Te snel, te heftig of te lang boos...Het lijkt wel of dit gedrag vaker voorkomt dan voorheen. In deze interactieve deelsessie gaat de spreker in op mogelijke oorzaken maar vooral zal het gaan over wat de leerkracht/opvoeder kan doen. Welk gedrag is handig om boosheid (en ander lastig gedrag) te voorkomen en welke effectieve methoden zijn er om de boze leerling weer de controle te geven. In deze deelsessie krijgt u concrete, direct toepasbare tips (of huiswerk..)om de volgende dag mee aan de slag te gaan.

3. Stigma-vrij opgroeien: hoe draag jij daaraan bij?

3. Stigma-vrij opgroeien: hoe draag jij daaraan bij?

Samen Sterk zonder Stigma In hoeverre krijgen kinderen te maken met stigma? Een groot deel van de kinderen die psychisch kwetsbaar zijn krijgt een negatief label, wat hun ontwikkeling en herstel belemmert. Om dit te voorkomen is het van belang actief te werken aan een sfeer van openheid en begrip binnen het onderwijs en de ggz. In deze deelsessie kijken we naar de betekenis en de effecten van stigma. We gaan in gesprek over uw eigen rol en we verkennen hoe jeugdzorg en onderwijs samen kunnen zorgen dat kinderen stigmavrij opgroeien.

4. En hoe classificeren we vroegkinderlijk trauma?

4. En hoe classificeren we vroegkinderlijk trauma?

drs. Marina Reijns, klinisch psycholoog/psychotherapeut en inhoudelijk directeur Fier Het herkennen van de problematiek ten gevolge van mishandeling in de vroege kindertijd en vroegkinderlijk trauma is onvoldoende geborgd in de DSM 5, de richtlijnen en zorgstandaarden. De zorgprogrammering in de kinder- en jeugd psychiatrie werkt daar ook niet aan mee. Wat wordt er gemist? En wat kan er anders?

5. COMTEXT: de communicatieve context van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

5. COMTEXT: de communicatieve context van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

dr. Brigitta Keij, senior onderzoeker, Koninklijke Auris Groep dr. Iris Duinmeijer, senior onderzoeker, Koninklijke Auris Groep In de behandeling van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt vaak ook aandacht besteed aan wat de communicatieve context, bijvoorbeeld ouders/verzorgers en medewerkers in de kinderopvang, kan doen om de taalontwikkeling te stimuleren. COMTEXT is een vragenlijst om communicatief gedrag van de context van kinderen met TOS in kaart te brengen en veranderingen in dat gedrag te meten. In deze presentatie komen belangrijke principes in de taalstimulering van het jonge kind aan bod en wordt geschetst hoe de vragenlijst tot stand is gekomen.

6. Over de zin en onzin van reïficeren (deze deelsessie vindt alleen in de 2e ronde plaats)

6. Over de zin en onzin van reïficeren (deze deelsessie vindt alleen in de 2e ronde plaats)

Trudy Dehue, emeritus hoogleraar Universiteit Groningen, Wetenschapsfilosoof en wetenschapssocioloog In een deelsessie kunt u samen met professor Trudy Dehue het begrip 'reïficeren' uit haar plenaire lezing verder exploreren. Zij verzoekt de deelnemers vriendelijk tevoren op internet het artikel van Arthur Eaton over 'verwarde personen' te lezen (uit de Groene Amsterdammer van 7 maart 2018). In interactief overleg gebruiken we ook dit voorbeeld om meer grip te krijgen op het verdinglijken van definities ('reïficeren' dus) dat Trudy Dehue in haar lezing bespreekt. Is deze gewoonte wel altijd te vermijden? Wat vinden we van de gevolgen ervan?

7. Seksueel opvallend gedrag, signaal of stoornis? Spring in de wereld van het kind /de jongere en begrijp er meer van.

7. Seksueel opvallend gedrag, signaal of stoornis? Spring in de wereld van het kind /de jongere en begrijp er meer van.

Harriet Hofstede (uitgenodigd)

8. Zelfregulatie: persoonlijke diagnostiek, training en onderzoek.

8. Zelfregulatie: persoonlijke diagnostiek, training en onderzoek.

drs. Esther L. ten Brink, psychotherapeute / GZ-psycholoog, werkzaam bij j-GGZ Fortagroep en j-GGZ Praktijk Zelfregulatie Oudewater. dr. Albert J.G.B. Ponsioen, klinisch neuropsycholoog, werkzaam bij j-GGZ Praktijk Zelfregulatie Oudewater en het Landelijk Kenniscentrum LVB in Utrecht. Bij veel kinderen met een DSM classificatie is er sprake van onderliggende executieve functieproblemen. Aan de hand van casuïstiek laten we zien hoe deze functies, nodig voor succesvolle zelfregulatie, in kaart kunnen worden gebracht. Motivatie voor behandeling begint met psycho- educatie, waarbij individuele profielen gelegd worden naast neuropsychologische modellen en vertaald worden in heldere plaatjes. Bij de behandeling ligt de focus op datgene wat een kind wél nodig heeft van zijn omgeving om succesvol te zijn, het compenseren van zwakke kanten en het trainen vaardigheden en onderliggende executieve functies. Met op maat gesneden klachtenlijstjes (Daily reportscales) wordt de behandeling geëvalueerd en bijgesteld. De deelnemers worden uitgenodigd zelf een trainingsprogramma vorm te geven.

9. Vroegsignalering, afwachten of actie?

9. Vroegsignalering, afwachten of actie?

Michiel Noordzij, Kinder- en Jeugdpsychiater, YOEP Onderwijs en Zorg Vroegsignalering is een vorm van preventie. Preventie is een essentieel onderdeel van de transitie jeugdzorg, maar door de forse belasting van deze transitie hebben we het er te druk voor. In deze deelsessie wordt besproken dat preventie de druk juist vermindert en dat vroegsignalering zonder veel belasting op school kan gebeuren. Het FunctioneringsProfiel kan daar een belangrijke rol bij spelen. Het maakt ons handelingsvaardig en zo wordt preventie geen ver transformatiedoel, maar een dichtbije actie.

10. Gameverslaving wellicht erkend als psychische stoornis?

10. Gameverslaving wellicht erkend als psychische stoornis?

(deze deelsessie vindt alleen in de 2e ronde plaats) Dr. Jeroen Lemmens, gedragswetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam